Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΛΙΧΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Ναυτικός Όμιλος Ραχών προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θάλασσας «ΛΙΧΑΣ» το Σάββατο 14/09/2013 & την Κυριακή 15/09/2013.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής του αγώνα:
2.1 Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009- 2012 (RRS).
2.2 Ο κανόνας O.R.C. Rating Systems Rules 2011
2.3 O Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS rule 2011.
2.4 Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2011 Μέρος 1,2,3.
2.5 Ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας της ISAF (Offshore Special Regulations 2009-2012). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
2.6 Η παρούσα προκήρυξη οι Οδηγίες Πλού και τυχόν τροποποιήσεις τους.
2.7 Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής Ε.Ι.Ο. 2011 στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών 2009 – 2012 για τους Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας για κάθε σύστημα καταμέτρησης.

2.8 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 1981, αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

3.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
3.1 Ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανόνα 20 του Κώδικα Διαφημίσεων των Διεθνών Κανονισμών της ISAF 2011 (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
3.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανόνα 20 των Διεθνών Κανονισμών ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύσει από την Παρασκευή 7/6/2013 και ώρα 07:00 μέχρι Σάββατο 8/6/2013 και ώρα 20:00.
3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή έγκριση της ΕΑΘ/ ΕΙΟ την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi., ORC Club καθώς και IRC ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων. Τα σκάφη πρέπει να έχουν πιστοποιητικό καταμέτρησης 2013, ORCi,,ORC Club και IRC από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ή άλλη Εθνική Αρχή που σύμφωνα με το YEAR BOOK του Ο.R.C. δικαιούται να εκδίδει πιστοποιητικά ORCi, ORC club και IRC .
4.2 Η συμμετοχή είναι 15 ευρώ για κάθε σκάφος.
4.3 Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής του αγώνα πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ν.Ο.Ρ. το αργότερο μέχρι το Σάββατο 14/09/2013 και ώρα 10:00 π.μ.
5.2 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους .
5.3 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής του αγώνα, μέχρι την έναρξή του θα είναι: Παραλία Ραχών Φθιώτιδας (Γραφεία Ναυτικού Ομίλου Ραχών), τηλ. 6974959458 (κος Ηρακλής Φλώρος, Πρόεδρος ΝΟΡ), και στις ημέρες και ώρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 17:00 έως 20:00. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agoricalo@in.gr Επίσης επικοινωνία και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά και σε ώρες λειτουργίας γραφείου από την κα Σκόνδρα Κατερίνα, Έφορο Ανοιχτής Θάλασσας ΝΟΡ, στο τηλέφωνο 6948170033.
5.4 Δεν θα γίνεται δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα εφόσον δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.

6. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
6.1 Η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συνάντηση κυβερνητών.
6.2 Τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC Club εντάσσονται υποχρεωτικά στο στόλο ORC International. Δεν προβλέπεται διόρθωση χρόνου των σκαφών με πιστοποιητικό ORC International λόγω ένταξης στην κλάση σκαφών με πιστοποιητικό ORC Club.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
7.1 Για τα καταμετρημένα κατά ORC International και ORC club σκάφη θα εφαρμοσθεί ο τύπος διαδρομής 3 T.M.F. ( Time on time ) offshore σύμφωνα με το άρθρο 14.1.1 του κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ. /Ε.Ι.Ο.
7.2 Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνα σχετικά με το μήκος της διαδρομής και η απόφασή της για το σύστημα διόρθωσης χρόνου δεν επιδέχονται ένσταση από τους αγωνιζόμενους.

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας του Παραρτήματος Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012

9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
9.1 Για παράβαση κανονισμών του Μέρους 2 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 44 ποινές οι οποίες θα αναφέρονται στις οδηγίες Πλου.
9.2 Για παραβάσεις άλλες από εκείνες του Μέρους 2 των R.R.S. θα ισχύσουν τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του κανονισμού αγώνων 2012 της ΕΑΘ/ΕΙΟ.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλού θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
11.1 Θα γίνει έλεγχος σκαφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ.
11.2 Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Καταμετρήσεων και Επιθεώρησης Σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων από την Παρασκευή13/09/2013 στις 20:00 μέχρι και την Κυριακή 15/09/2013 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Θα ελεγχθεί το 10% των συμμετεχόντων σκαφών μετά από κλήρωση.
11.3 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στο χώρο ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμάνι των Ραχών.
11.4 Η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε αγωνιζόμενου σκάφους απροειδοποίητα.
11.5 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Καταμέτρησης μαζί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται) καθώς και ένα μέλος του πληρώματός τους διαθέσιμο.
11.6 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
11.7 Τα σκάφη ORCi & ORC CLUB οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος ή ο ιδιοκτήτης κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
12.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.
12.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο 30 λεπτά πριν την έναρξη της ιστιοδρομίας.
12.3 Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
12.4 Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORC International./ORC Club κατά τη διάρκεια της ιστιοδρομίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος.

13. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
13.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των RRS: «Απόφαση για την εκκίνηση ιστιοδρομίας». Ανήκει στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη κάθε σκάφους και είναι δική του απόλυτη ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μια ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών.
13.2 Η Οργανωτική Αρχή, η Επιτροπή Αγώνων και κάθε άλλος εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ολική απώλεια, ζημία του σκάφους ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών.
13.3 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους οφείλει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους στους ανωτέρω αγώνες.
13.4 Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος ,να κρίνουν το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του ,την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι μέρος στους προγραμματιζόμενους αγώνες.

14. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η Συγκέντρωση Κυβερνητών θα γίνει στην Καφετέρια FRIENTS το Σάββατο 14/09/2013 και ώρα 10:30.

15. ΕΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Θα απονεμηθούν τιμητικά έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κλάσης καθώς και στους τρεις (3) πρώτους νικητές γενικής κατάταξης (overall). Η απονομή θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους συμμετέχοντες.

16. XΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 14/09/2013 στις 10.00
Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής
Έναρξη ελέγχων καταμετρήσεων-επιθεωρήσεων
Σάββατο 14/09/2013 στις 10.30
Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 14/09/2013 στις 12:00
Εκκίνηση Ιστιοδρομίας Ράχες-Ακτή Καζαντζίδη-Καραβόμυλος- Ράχες
Σάββατο 14/09/2013 στις 22.00
Απονομές – Δ ε ξ ί ω σ η
Κυριακή 15/09/2013 στις 11.00
Εκκίνηση Ιστιοδρομίας Όρτσα-Πρύμα 2Χ6
Κυριακή 15/09/2013 στις 17.00
Απονομές
Απονομές (με την επιφύλαξη ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο τερματισμός όλων των σκαφών την αναφερόμενη ώρα).

17. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συνιστάται η χρήση χάρτη (αρ. φύλλου 3131) της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.
Συνιστάται η χρήση των ακόλουθων εκδόσεων: "Ελλάς, Θαλασσινός Οδηγός", ΤΟΜΟΣ II, Μέρος 1.

Ράχες, 27 Αυγούστου 2013
Η Οργανωτική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου