Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΩΡΕΟΙ–ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ 2013

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
1.1 Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΧΩΝ, προκηρύσσει τον αγώνα με την ονομασία “ΩΡΕΟΙ-ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ 2013’’ τo Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1 Οι ιστιοδρομίες του αγώνα «ΩΡΕΟΙ-ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ 2013» θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής του αγώνα.
2.1.1 Oι Διεθνείς κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (R.R.S)
2.1.2 O Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης IMS RULE 2013
2.1.3 Ο Διεθνής Κανονισμός O.R..C. Rating Systems Rule 2013
2.1.4 Ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της ISAF (Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing 2012-2013). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 και 72. Υποχρεωτικά.
2.1.5 Η παρούσα προκήρυξη.
2.1.6 Οι οδηγίες πλου του αγώνα και οι τυχόν τροποποιήσεις τους.
2.1.8 Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα, (1972) όπως αυτός τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 1981, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου ,αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
2.1.9 Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής ΕΑΘ/ΕΙΟ 2013, στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών 2013-2016 για τους Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας για κάθε σύστημα καταμέτρησης.
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
3.1 Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαφημίσεων των Διεθνών Κανονισμών της I.S.A.F 2013 (I.S.A.F.Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επί πλέον σύμφωνα με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή, καθώς και η ισχύουσα σχετική εγκύκλιο της Ε.Α.Θ /Ε.Ι.Ο.
3.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος 1 των Διεθνών Κανονισμών ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύσει από την Παρασκευή 27/09/2013 και ώρα 19:00 μέχρι την Κυριακή 29/09/2013 και ώρα 20:00.
3.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή έγκριση της ΕΑΘ/ ΕΙΟ την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και σκάφη καταμετρημένα κατά ORC Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων Τα σκάφη πρέπει να έχουν πιστοποιητικό καταμέτρησης από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ή άλλη Εθνική Αρχή που σύμφωνα με το YEAR BOOK του O.R.C. δικαιούται να εκδίδει πιστοποιητικά.
4.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10€, για όλα τα σκάφη.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του ΝΟΡ το αργότερο μέχρι το Σάββατο 28/09/13 και ώρα 10.30.
5.2 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων μέχρι την έναρξη των αγώνων είναι η ακόλουθη: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΧΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΚ 35300 ΤΗΛ.& FAX 2238031500 e.mail: agoricalo@in.gr Η Γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 –13.00.
Πληροφορίες επίσης δίνονται και από Φλώρο Ηρακλή καθημερινά από 8.00- 20.00 στο τηλέφωνο 6974959458. Επίσης επικοινωνία και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά και σε ώρες λειτουργίας γραφείου από την κα Σκόνδρα Κατερίνα, Έφορο Ανοιχτής Θάλασσας ΝΟΡ, στο τηλέφωνο 6948170033.
5.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του ΝΟΡ.
5.4 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.
5.5 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων άρθρων.
6. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
6.1 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συνάντηση κυβερνητών.
6.2 Τα σκάφη τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά ORC club εντάσσονται υποχρεωτικά στο στόλο ORC International.
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
7.1 Για τα καταμετρημένα κατά ORCi και ORC club σκάφη θα εφαρμοσθεί ο τύπος διαδρομής 3 T.M.F. (Time on time) offshore και για τις 2 ιστιοδρομίες. Τα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με το μήκος της διαδρομής, δεν επιδέχονται ένσταση από τους αγωνιζόμενους.
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
8.1 Για όλα τα σκάφη θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας σύμφωνα με το παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομίας της I.S.A.F. 2013-2016.
9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
9.1 Για παράβαση κανονισμών του Μέρους 2 και του κανόνα 31 «Επαφή με Σημείο» των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 44.1, 44.2 ποινές οι οποίες θα αναφέρονται στις οδηγίες Πλου.
9.2 Για παραβάσεις άλλες από εκείνες του Μέρους 2 του κανόνα 31 των R.R.S. θα ισχύσουν τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του κανονισμού αγώνων 2013 της ΕΑΘ/ΕΙΟ.
10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
10.1 Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών στη συνάντηση κυβερνητών.
11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
11.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.
11.2 Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεων σκαφών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από την Παρασκευή 27/09/2013 μέχρι την Κυριακή 29/09/2013 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Θα ελεγχθεί το 10% των συμμετεχόντων σκαφών κατόπιν κληρώσεως.
11.3 Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διενεργηθούν στο χώρο ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμάνι των Ραχών η στο λιμάνι των Ωρεών.
11.4 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σκάφους απροειδοποίητα.
11.5 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, μαζί με τo Measurement Inventory, καθώς και ένα μέλος του πληρώματός τους διαθέσιμο.
11.6 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.
11.7 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.
11.8 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος ή ο ιδιοκτήτης κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης
12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
12.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης κυβερνητών.
12.2 Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ιστιοδρομίας.
12.3 Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
12.4 Το σύνολο του βάρους του πληρώματος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος ORC International/ORC Club κατά τη διάρκεια της ιστιοδρομίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης μέγιστο βάρος πληρώματος. Για τη ζύγιση θα χρησιμοποιηθούν ζυγαριές που θα διαθέτει η Επιτροπή. Τα πληρώματα θα ζυγίζονται με γυμνά πόδια και σόρτς.
13. ΕΥΘΥΝΗ
13.1 Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 του μέρους 1 των R.R.S. «Απόφαση για τη συμμετοχή σε ιστιοδρομία». Ανήκει στην δικαιοδοσία του Κυβερνήτη κάθε σκάφους και είναι δική του απόλυτη ευθύνη η απόφαση για να εκκινήσει μία ιστιοδρομία και να παραμείνει στον αγώνα. Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος, να κρίνουν το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματός του και τις ναυτικές του ικανότητες, την καλή κατάσταση της γάστρας του σκάφους, την εξαρτία του, τον εξοπλισμό ασφαλείας του, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι μέρος στον προγραμματιζόμενο αγώνα.
13.2 Τόσο η Οργανωτική Αρχή όσο και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην οργάνωση του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ολική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Ειδικότερα τονίζεται ότι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με απόλυτα δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών.
13.3 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα, ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ότι άλλο ήθελε συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράφουν τα συμβόλαια για τις ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.
13.4 Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/κυβερνήτη να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία και το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.
14. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει το Σάββατο 28/09/2013 και ώρα 10.30 στην Καφετέρια Frients στην Παραλία Ραχών απέναντι από το λιμάνι.
15. ΕΠΑΘΛΑ
15.1 Θα απονεμηθούν 3 (τρία) έπαθλα OVERALL.
16. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει την Κυριακή 29/09 στην Παραλία Ραχών και ώρα 20.00.
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 28/09/2013 στις 10.30 Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής
Σάββατο 28/09/2013 στις 10.30 Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 28/09/2013 στις 12:00 Εκκίνηση Ιστιοδρομίας 1, Ράχες-πλεύση στον δίαυλο-Ωρεοί.
Κυριακή 29/09/2013 στις 11.00 Εκκίνηση Ιστιοδρομίας 2, Ωρεοί-πλεύση στον δίαυλο –Ράχες.
Κυριακή 29/09/2013 στις 20.00 Απονομές-Λοιπές εκδηλώσεις
Απονομές (με την επιφύλαξη ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο τερματισμός όλων των σκαφών την αναφερόμενη ώρα).
18. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
18.1 Συνιστάται η χρήση του παρακάτω χάρτη: Αριθμός 31 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού
18.2 Συνιστάται η χρήση των ακόλουθων εκδόσεων: Πλοηγός Ελληνικών ακτών Γ΄ τόμος.
Ράχες 21/09/2013
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου